Noi măsuri AntiCovid pentru prelungirea Stării de Alertă

Raed Arafat, seful DSU și Nelu Tătaru, ministrul Sănătății au prezentat azi, în urmă cu puțin timp mai multe măsuri privind prelungirea stării de alertă.

Purtarea  măştii este obligatorie în zonele aglomerate unde incidenţa este sub 3 la mie 

Când incidenţa depăşeşte 3 la mie purtarea măştii e obligatorie în toate spaţiile deschise 

Evenimentele private - nunţi, botezuri, aniversări - în spaţiile închise şi deschise sunt interzise pe plan naţional


HOTĂRÂRE nr. 49 din 13.10.2020

privind propunerea prelungirii stării de alertă

🔴1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor 
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov 
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție 
a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
🔴2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale 
de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirii
programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, 
respectiv a municipiului București.
🔴3. Se propune testarea săptămânală, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a 
personalului de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la pct. 
2.
🔴4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu 
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la 
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de 
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
🔴5. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor 
operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a Centrului 
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al 
municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. 
🔴6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în 
spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul 
de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului 
afacerilor interne.
🔴7. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din Legea 
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi biologic.
🔴8. Se consideră necesară instituirea obligației de purtare a măștii de protecție, astfel 
încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor 
în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru toate 
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar 
fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele asemenea), 
falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul 
obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de 
învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
🔴9. În condițiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise afișează 
la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile
respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă.
🔴10. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât 
să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în 
ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au 
împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
🔴11. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât 
să acopere nasul și gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul 
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru 
Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.
🔴12. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și 
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de 
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, 
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor 
organizate și desfășurate potrivit punctelor 13-29.
🔴13. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând 
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României 
pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 
tineretului și sportului și ministrului sănătății.
🔴14. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, 
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al 
ministrului sănătății.
🔴15. În condițiile pct. 13, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, 
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau 
aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai 
cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure 
minimum 7 mp/persoană.
🔴16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, 
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau 
concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în 
aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 
culturii și al ministrului sănătății.
🔴17. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până 
la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a 
cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu 
participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai 
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 
de locuitori.
🔴18. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in 
sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile 
a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui 
autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, 
iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a 
cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri 
unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise 
la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor 
este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
🔴19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se 
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de 
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului 
afacerilor interne.
🔴20. În condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, 
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea 
persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva 
activitate. 
🔴21. Se propune interzicerea participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase 
prevăzute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în 
care se desfășoară aceste activități.
🔴22. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, 
cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu 
locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu 
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale.
🔴23. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese 
festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, 
baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).
🔴24. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, 
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 
europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de 
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică 
stabilite în ordinul ministrului sănătății.
🔴25. Se permite organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul 
apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub 
supravegherea unui medic epidemiolog. 
🔴26. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul 
diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, 
organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru 
fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
🔴27. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți de 
maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți 
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în 
spațiul în care se desfășoară mitingul; 
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea 
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe 
perioada desfășurării mitingului; 
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea 
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
🔴28. Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul 
campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor 
măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru 
toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la 
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul 
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la 
maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne 
vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul 
evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup 
la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul 
acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă 
electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea 
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
🔴29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru 
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași 
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
🔴30. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele de 
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările 
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului 
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un 
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document 
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 
ședere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetători în domeniul medical,cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal 
implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor 
internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni 
permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate asigura 
ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției 
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive 
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate în 
baza acordurilor de readmisie; 
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este 
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau 
desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din agricultură, 
personalul navigant, maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții 
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, 
personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe 
teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente 
justificative.
🔴31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la 
pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state 
terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare 
asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
🔴32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic.
🔴33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și 
dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de 
Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații
de Urgență, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, 
potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se face prin hotărâre a 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
🔴34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea 
unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea 
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), 
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din 
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității 
competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din 
alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității 
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al 
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), 
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la 
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul 
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății 
și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 
23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul 
Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de 
destinație.
🔴35. Se propune interzicerea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii 
ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în 
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile 
unde se desfășoară aceste activități.
🔴36. Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a 
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
🔴37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
37.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
37.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția traficului 
de marfă).
37.4 la frontiera româno-moldoveană:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați.
37.5 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Naidăș, județul Caraș-Severin;
c) Vălcani, județul Timiș;
d) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
e) Lunga, județul Timiș;
f) Foeni, județul Timiș.
37. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice 
și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară 
fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde 
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 
de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 
06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate 
este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la 
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
🔴38. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a 
spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile 
este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea 
maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 
3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în 
județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 
zile.
🔴39. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 37 și 38 este 
restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
🔴40. Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite prin 
ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de 
afaceri.
🔴41. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor 
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul 
clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și 
participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu 
respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului 
sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
🔴42. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și
discoteci.
🔴43. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori 
economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a 
activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
🔴44. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea 
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, 
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din 
interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul 
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului 
ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al 
ministrului afacerilor interne.
🔴45. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea 
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, 
halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și 
protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în 
interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului 
rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și 
privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării 
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile 
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, 
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
🔴46. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea 
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport 
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și 
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul 
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și 
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în 
domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului 
afacerilor interne.
🔴47. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea 
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, 
procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul 
de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul 
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și 
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în 
domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului 
afacerilor interne.
🔴48. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se 
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului 
afacerilor interne.
🔴49. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații 
închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
🔴50. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 
noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în 
județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică 
sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, 
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare 
de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea 
incidenței de 3/1.000 de locuitori.
🔴51. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, 
operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la 
intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a 
mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin 
ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
🔴52. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților 
sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului 
sănătății.
🔴53. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de 
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de 
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire 
stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al 
ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
🔴54. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să 
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului 
județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc 
pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară 
intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-
CoV-2.
🔴55. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de 
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness 
de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului 
și sportului și al ministrului sănătății.
🔴56. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de 
tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului 
sănătății.
🔴57. Se menține obligația ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, să se 
desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului 
educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
🔴58. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea 
examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de 
prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului 
sănătății.
🔴59. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval 
de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită
măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au 
posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de 
învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare 
pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
🔴60. Se propune a se institui obligația analizării modului de desfășurare a activității și 
organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru 
toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați.
🔴61. În vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii 
economici publici și privați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie 
împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o 
diferență de cel puțin 1 oră.
🔴62. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 
zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează 
în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de 
direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile 
se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
🔴63. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a 
cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data 
constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
🔴64. La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în 
considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor 
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi 
pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.

Adauga comentariu